Els nostres serveis

1x1.trans Els nostres serveis
Àrea de Dret civil
Àrea de Dret mercantil
Àrea de Dret administratiu
Àrea de Dret penal
Àrea de Dret laboral

 

 

Àrea de Dret civil

 

Obligacions i contractes:

Vicis constructius
Arrendaments rústics i urbans
Arrendaments de serveis
Elaboració de tot tipus de contractes (préstecs, dipòsits, societats, compravendes, permutes, etc.)
Reclamacions de quantitat i resolució de contractes derivada de l’incompliment d’obligacions
Responsabilitat civil extracontractual. Entre d’altres, accidents de circulació
Protecció de dades de caràcter personal
Defensa dels drets dels consumidors

 

Família:

Procediments de separació i  divorci de mutu acord o contenciosos
Nul·litat matrimonial
Parelles de fet: constitució i extinció
Procediments paterno-filials
Reclamacions de filiació i reclamacions i impugnacions de la paternitat i/o de la maternitat
Procediments judicials d’incapacitació.
Reclamacions d’aliments

 

Successions:

Acceptació d’herències testades i intestades
Procediments de divisió de l’herència i reclamació de la llegítima
Assessorament general sobre testaments i sobre drets successoris

 

Drets reals:

Comunitats de béns. Procediments de divisió de la cosa comuna. Drets dels comuners
Propietat horitzontal
Servituds
Retractes
Drets reals de garantia

 

Procediments d’execució:

Execució de sentències o altres títols executius, incloses les execucions hipotecàries

 

 

Àrea de Dret mercantil

Constitució de societats, modificació d’estatuts, assessorament sobre entitats mercantils
Contractes mercantils
Assessorament jurídic a empreses
Reclamacions contra entitats bancàries
Protecció de dades de caràcter personal
Propietat intel·lectual i industrial. Dret de marques, patents i noms comercials
Procediments concursals
Reclamació de responsabilitat dels administradors

 

 

Àrea de Dret administratiu

Reclamacions contra la Seguretat Social
Reclamacions contra Hisenda
Recursos administratius i contenciosos administratius en matèria de circulació i trànsit
Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’administració pública
Sol·licituds de llicències o permisos administratius
Recursos contra sancions administratives en via administrativa i judicial
Recursos contra resolucions de l’administració pública que resulten desfavorables al ciutadà:
contra Ajuntaments, administracions de l’Estat o autonòmiques, entitats públiques de tot tipus, etc.
Revisió de procediments de selecció de personal. Impugnació d’exàmens oficials
Personal de l’administració pública: drets, permisos, llicències, procediments disciplinaris, etc.
Procediments tributaris: impostos, taxes, contribucions especials
Expropiacions Forçoses
Procediments de licitació
Dret urbanístic
Estrangeria

 

 

Àrea de Dret penal

Procediments per delictes i faltes: acusació particular i defensa
Responsabilitat civil derivada del delicte
Execució de sentències i altres resolucions penals
Dret penitenciari
Responsabilitat penal de menors
Cancel·lació d’antecedents penals
Cancel·lació d’antecedents policials

 

 

Àrea de Dret laboral

Conciliacions en el Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació
Demandes per acomiadament improcedent i nul
Acomiadaments disciplinaris
Reclamacions de quantitat
Mobbing
Reclamacions de drets laborals en general