Els nostres serveis

1x1.trans Els nostres serveis
- Àrea de Dret civil
- Àrea de Dret mercantil
- Àrea de Dret administratiu
- Àrea de Dret penal
- Àrea de Dret laboral

 

 

Àrea de Dret civil

 

Obligacions i contractes:

Vicis constructius
Arrendaments rústics i urbans
Arrendaments de serveis
Elaboració de tot tipus de contractes (préstecs, dipòsits, societats, compravendes, permutes, etc.)
Reclamacions de quantitat i resolució de contractes derivada de l’incompliment d’obligacions
Responsabilitat civil extracontractual. Entre d’altres, accidents de circulació
Protecció de dades de caràcter personal
Defensa dels drets dels consumidors

 

Família:

Procediments de separació i  divorci de mutu acord o contenciosos
Nul·litat matrimonial
Parelles de fet: constitució i extinció
Procediments paterno-filials
Reclamacions de filiació i reclamacions i impugnacions de la paternitat i/o de la maternitat
Procediments judicials d’incapacitació.
Reclamacions d’aliments

 

Successions:

Acceptació d’herències testades i intestades
Procediments de divisió de l’herència i reclamació de la llegítima
Assessorament general sobre testaments i sobre drets successoris

 

Drets reals:

Comunitats de béns. Procediments de divisió de la cosa comuna. Drets dels comuners
Propietat horitzontal
Servituds
Retractes
Drets reals de garantia

 

Procediments d’execució:

Execució de sentències o altres títols executius, incloses les execucions hipotecàries

 

 

Àrea de Dret mercantil

Constitució de societats, modificació d’estatuts, assessorament sobre entitats mercantils
Contractes mercantils
Assessorament jurídic a empreses
Reclamacions contra entitats bancàries
Protecció de dades de caràcter personal
Propietat intel·lectual i industrial. Dret de marques, patents i noms comercials
Procediments concursals
Reclamació de responsabilitat dels administradors

 

 

Àrea de Dret administratiu

Reclamacions contra la Seguretat Social
Reclamacions contra Hisenda
Recursos administratius i contenciosos administratius en matèria de circulació i trànsit
Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’administració pública
Sol·licituds de llicències o permisos administratius
Recursos contra sancions administratives en via administrativa i judicial
Recursos contra resolucions de l’administració pública que resulten desfavorables al ciutadà:
contra Ajuntaments, administracions de l’Estat o autonòmiques, entitats públiques de tot tipus, etc.
Revisió de procediments de selecció de personal. Impugnació d’exàmens oficials
Personal de l’administració pública: drets, permisos, llicències, procediments disciplinaris, etc.
Procediments tributaris: impostos, taxes, contribucions especials
Expropiacions Forçoses
Procediments de licitació
Dret urbanístic
Estrangeria

 

 

Àrea de Dret penal

Procediments per delictes i faltes: acusació particular i defensa
Responsabilitat civil derivada del delicte
Execució de sentències i altres resolucions penals
Dret penitenciari
Responsabilitat penal de menors
Cancel·lació d’antecedents penals
Cancel·lació d’antecedents policials

 

 

Àrea de Dret laboral

Conciliacions en el Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació
Demandes per acomiadament improcedent i nul
Acomiadaments disciplinaris
Reclamacions de quantitat
Mobbing
Reclamacions de drets laborals en general